Skip to content

es6动态计算属性名

本文由 简悦 SimpRead 转码, 原文地址 www.jianshu.com

在 ES5 之前,如果属性名是个变量或者需要动态计算,则只能通过 对象.[变量名] 的方式去访问。

js
var p = {
	name : '李四',
	age : 20
}
var attName = 'name';
console.log(p[attName]) //这里 attName表示的是一个变量名。
var p = {
	name : '李四',
	age : 20
}
var attName = 'name';
console.log(p[attName]) //这里 attName表示的是一个变量名。

而且这种动态计算属性名的方式 在字面量中 是无法使用的。

js
var attName = 'name';
var p = {
	attName : '李四',  // 这里的attName是属性名,相当于各级p定义了属性名叫 attName的属性。
	age : 20
}
console.log(p[attName])  // undefined
var attName = 'name';
var p = {
	attName : '李四',  // 这里的attName是属性名,相当于各级p定义了属性名叫 attName的属性。
	age : 20
}
console.log(p[attName])  // undefined

在 ES6 中,把属性名用 [ ] 括起来,则括号中就可以引用提前定义的变量。

js
var attName = 'name';
var p = {
	[attName] : '李四',  // 引用了变量attName。相当于添加了一个属性名为name的属性
	age : 20
}
console.log(p[attName])  // 李四
var attName = 'name';
var p = {
	[attName] : '李四',  // 引用了变量attName。相当于添加了一个属性名为name的属性
	age : 20
}
console.log(p[attName])  // 李四